Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.207.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
     


 
05.11.2015
Zaproszenie do złożenia oferty
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach POIiŚ 2014 r. – 2020 r.
Konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3/1/2015

OFERTĘ WYBRANO     

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej przystąpienia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10000 RLM projektu

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

składającego się z pięciu zadań:

Zadanie 1
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku,
Zadanie 2 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna,
Zadanie 3 Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową,
Zadanie 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie,
Zadanie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2015r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Tylnej 9, 98-100 Łask. Do oferty należy załączyć referencje co najmniej dwóch pozytywnie zaopiniowanych wniosków które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości minimum 20 mln PLN. Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Sowiński, tel. 601052129, 436755143 adres e-mail: tech@mpwik-lask.pl


Pytania i odpowiedzi z dnia 12.11.2015 r.     
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2015 r.     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.


Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Banaszczyk
pod numerem telefonów 436755143 lub 607090553.
  


ZAWIADOMIENIE
Od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków.     więcej...


KOMUNIKAT
Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego...    więcej...
© webadmin 2013