Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące   ⇓
Archiwum przetargów
Regulamin
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. )


Nr sprawy MPWiK/TO/2/08/2019

Łask, dn. 12.08.2019
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIEPLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1   
Formularz oferty załącznik nr 2
Formularz cenowy załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4
Wzór umowy aktualizacja 13.08.2019 załącznik nr 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 6
Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej załącznik nr 7
Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom załącznik nr 8
Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD załącznik nr 9
Pełnomocnictwo do sprzedaży (Zał. nr 1 do Umowy) załącznik nr 10


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 13.08.2019

UDZIELENIE ZAMÓWIENIAŁask, dn. 20.08.2019      Informacja z sesji otwarcia ofert  

Łask, dn. 27.08.2019      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Łask, 12.09.2019 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE
© webadmin 2013 - 2017